Konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Dyrektorem Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie www.muzeumkraszewskiego.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.” w terminie od 30.05.2016 roku do 22.06.2016 roku na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka.

Oferty złożone w sposób niekompletny oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.

Kontakt: Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. 833793014

Zatwierdzam

Krzysztof Bruczuk

Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego

w Romanowie

 Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie o otwartym konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu
  2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie o otwartym konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.