Zaproszenie do złożenia ofery cenowej

 

 

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę „witacza” podświetlanego za pomocą paneli fotowoltaicznych przy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15ºº.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. .

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Z poważaniem
Krzysztof Bruczuk
Dyrektor Muzeum
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie

Załącznik Nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 opis techniczny budowy witacza

Załącznik Nr 3 informacja dotycząca BIOZ

Załącznik Nr 4 projekt zagospodarowania terenu PDF

Załącznik Nr 5 konstrukcja stalowa PDF

Załącznik Nr 6 wizualizacja witacza PDF

Załącznik Nr 7 Przedmiar robót

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.