fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracja dostępności cyfrowej strony www.muzeumkraszewskiego.pl

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z siedzibą Romanów 25, 21-518 Sosnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.muzeumkraszewskiego.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem muzeum: Dorotą Demianiuk. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833793014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARICHTEKTONICZNA

ADRES I DOJAZD DO MUZEUM

Romanów 25, 21-518 Sosnówka

Na parkingu przed muzeum znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

WEJŚCIE DO MUZEUM

Droga od parkingu do muzeum jest utwardzona tłuczniem. Do muzeum prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajdujące się na środku frontowej ściany budynku. Kierują do niego schody składające się z 4 stopni. Przy wejściu po prawej stronie umieszczone są informacje dla zwiedzających. Po prawej stronie budynku od wejścia głównego znajduje się boczne wejście. Schody składają się z 11 stopni. Schody boczne są ograniczone poręczą. Przy drzwiach są dzwonki. Muzeum dysponuje schodołazem.

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU

W budynku nie ma windy. Muzeum dysponuje schodołazem. W muzeum nie ma wyznaczonej tyflościeżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

TOALETY

W budynku muzeum znajduje się 1 toaleta przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami usytuowana w piwnicy. Do toalet prowadzi zjazd dla osób niepełnosprawnych.

KASA BILETOWA

Punkt kasowy znajduje się na parterze w holu głównym po lewej stronie wejścia głównego. Kasa nie jest ograniczona ścianami i nie ma okienka kasowego. 

BILETY

Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie są uprawnione do zakupu ulgowego biletu na wystawy.

Bilet ulgowy na wystawę stałą – 7,00 zł/osoba.

WYSTAWA STAŁA

Cała wystawa jest dostępna dla zwiedzających na wózkach. Miedzy poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Na wystawie brakuje oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Jednak istnieje możliwość bezpłatnej pomocy pracownika muzeum w odczytaniu oznaczeń. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Poszczególne części stałej ekspozycji są bardzo zróżnicowane pod względem kolorystyki, oświetlenia. Oświetlenie niektórych części może być zbyt słabe dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

WYSTAWY CZASOWE

Wystawy czasowe prezentowane są w dwóch salach: jedna na parterze – w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, druga na pierwszym piętrze. Na pierwsze piętro prowadzą schody składające się z 21 stopni, ponadto przed wejściem do sali  wystaw czasowych znajduje jeden stopień. Dostęp do sali możliwy jest z wykorzystaniem schodołazu.

AUDIOPRZEWODNIKI

W kasie muzeum dostępne są bezpłatne audioprzewodniki w języku polskim. Muzeum dysponuje 6 szt. audioprzewodników.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem może wejść do muzeum.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy pracownika muzeum, który pomoże w dostaniu się do muzeum oraz w trakcie zwiedzania wystaw lub udziału w wydarzeniu. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub sms.

Goście na wózkach mogą również poruszać się bez przeszkód po parkowych alejkach.

 

najczęściej czytane

Informacje ogólne


Historia dworu


J. I. Kraszewski


Zbiory


Park