Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informujemy, iż termin składania ofert został przesunięty do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15ºº.

Ponadto zostały zmienione następujące załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego nowe

Załącznik nr 7 Wzór umowy nowy

Zapytanie ofertowe nowe

 

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00370-6935-UM0310923/17 z dnia 18.12.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka do dnia 21.03.2018 r. do godz. 15ºº.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego nowe

Załącznik nr 2 Zakres prac

Załącznik nr 3 Projekt remontu kładki przez fosę

Załącznik nr 4 Przedmiar robót – Konserwacja Kaplicy dworskiej pw. Św. Anny w Romanowie,

Załącznik nr 5 Przedmiar robót – Konserwacja bram wjazdowych i krzyży na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie

Załącznik nr 6 Przedmiar robót – Remont kładki na terenie zespołu – dworsko – parkowego w Romanowie

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Wzór umowy nowy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nowe

 

Z poważaniem
Krzysztof Bruczuk
Dyrektor Muzeum
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.